Hyppää pääsisältöön
Varhaiskasvatuksen maksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia on muutettu 1.3.2023, siten että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Uudet maksupäätökset lasketaan ennalta ilmoitettujen tulojen mukaan ja astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Perheille, joilla varhaiskasvatusmaksu on alle 28 €, ei lasketa uutta maksupäätöstä.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatuspaikat ovat haettavana ympäri vuoden. Hoitopaikkaa tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamista. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve ei ole ennakoitavissa ja hoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon toivottua alkamista. Varhaiskasvatushakemuksen voi tehdä sähköisesti eAsioinnin kautta. Hakemuslomakkeita saa myös päivähoitotoimistosta sekä hoitopaikoista.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulojen sekä hoitoajan mukaan.

1.3.2023 alkaen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on enintään 295 € kuukaudessa. Perheen toisen lapsen varhaiskasvatusmaksu on 40% nuorimman lapsen maksusta, enintään 118 € kuukaudessa. Perheen seuraavien lasten varhaiskasvatusmaksu on 20% nuorimman lapsen maksusta, enintään 59 € kuukaudessa. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 28€, maksua ei peritä.

  • kokoaikainen varhaiskasvatus, keskimäärin yli 35 tuntia viikossa / yli 150 tuntia/kk
  • osa-aikainen varhaiskasvatus, keskimäärin enintään 35 tuntia viikossa / enintään 150 tuntia/kk
  • osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksut on porrastettu hoitoajan mukaan.

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa, avioliitossa tai avoliitossa asuvat henkilöt sekä kaikki heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella ja lapsi käyttää varhaiskasvatuspalveluita molempien luona asuessaan, määrätään maksu sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla.

Perheen tulot

Hoitomaksua määrättäessä perheen tuloina huomioidaan varhaiskasvatuspalveluita käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa, avioliitossa tai avoliitossa asuvan henkilön tulot. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat muut tulot. Kuukausitulojen vaihdellessa, kuukausituloksi määritellään viimeksi kuluneen vuoden keskimääräiset kuukausitulot. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu.

Kuukausimaksu

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka peritään kuukausittain niiltä kuukausilta, kun lapsella on kunnan järjestämä varhaiskasvatuspaikka, kuitenkin enintään 11 kuukaudelta toimikauden aikana. Jos lapsi on hoidossa toimintakauden kaikkina kuukausina ja ennalta ilmoitettuja poissaoloja (lomia) on enintään kolme neljäsosaa kuukautta, maksu peritään 12 kuukaudelta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon jatkuessa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.